نظریه کارشناس تربیتی

 

آزمایش و تحقیق برای رسیدن به حقیقت ( تفکر انتقادی )

 

تفکر انتقادی مستلزم استفاده فعال از هوشمندی، دانش و توانایی ها برای مقابله موثر با موقعیت های زندگی است.

وقتی ما با یک موقعیت جدید مواجه می شویم باید فعالانه به جمع آوری اطلاعات بپردازیم، راه حل های مختلف را بررسی کنیم. با افراد متخصص مشورت کنیم و بعد به نتیجه گیری برسیم.

مثلا می توان در مورد ادعای باهوش بودن فرزندان اول نسبت به فرزندان دوم و سوم برروی بچه های فامیل و همسایه تحقیق کرده و یا در مورد خواصی که برای مواد غذایی، شربت ها و یا شربت های دست ساز که از جانب برخی از آدمهای سودجو عنوان می شود . دست به جمع آوری شواهد و مدارک زد.

 

نظریه کارشناس مذهبی

موضوع: آزمایش و تحقیق برای رسیدن به حقیقت

آزمایش وتحقیق برای رسیدن به حقیقت امری لازم است؛ چرا که همیشه کسانی هستند که سعی دارند حق و باطل (درست و نادرست) را به یکدیگر بیامیزند و اشتباه دیگران به نفع خود استفاده کنند. قرآن کریم اخطار کرده است که:

حق را با باطل در نياميزيد و حق را، با آن كه مى دانيد كتمان نكنيد (بقره، 42)

راه رسیدن به حقیقت، کسب دانش است

کسب علم، مسیری است که رسیدن به حقیقت را میسر می سازد:

امام على عليه السلام : دانش، به حق رهنمون مى شود.

امام على عليه السلام : بارورىِ شناخت به كسب دانش است.

کلیدهای موفقیت در تحقیق

صبر و تحمل در برابر ناکامی های احتمالی

برای رسیدن به حقیقت موانع بسیاری ممکن است وجود داشته باشد. این موانع انسان را آزرده خاطر می سازد و چه بسا او را از ادامه مسیر مأیوس می کند. امام علی علیه السلام به این نکته اشاره کرده اند که ناکامی در مسیر تحقیق، می تواند به عنوان یک آفت باشد:

- امام علي عليه السلام : آفت جستجو، كامياب نشدن است.

امام صادق عليه السلام : بر تو باد به بردبارى، كه آن ركن (ریشه) دانش است .

کفایت نکردن به شنیده ها

امام على عليه السلام : هان! ميان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نيست ... باطل، آن است كه بگويى: «شنيدم» و حق، آن است كه بگويى: «ديدم».

پرسیدن

امام على عليه السلام : سؤال كن آنچه را كه بايد بدانى و در ندانستنش معذور نيستى (یعنی اگر نپرسیدی و جاهل باقی ماندی مقصر هستی).